martes, 20 de noviembre de 2012

FRONT D'ESTUDIANTS DEL PAÍS VALENCIÀ
Davant la necessitat de crear un bloc estudiantil fort que intenti frenar els atacs a l'educació pública i tenint en compte la similitud de les propostes estudiantils des de les diverses organitzacions, el Front d'Estudiants del País Valencià (FEPV) planteja la creació d'una estructura organitzativa àmplia, on diferents sindicats estudiantils puguem desenvolupar un treball unitari i conjunt, treball basat en l'oposició a les retallades i als atacs neoliberals a l'educació pública, així com una lluita activa en el si de l'estudiantat per una educació pública, laica, democràtica, científica, igualitària, gratuïta i de qualitat.
 
Per garantir la possibilitat d'adhesió de nous companys en un futur i la cohesió dels integrants, pot ser positiva la creació d'una associació estudiantil, on els sindicats o associacions membres assumeixin un programa de mínims en comú. Aquests punts mínims són:
 • Denúncia pública de les polítiques neoliberals i antisocials inherents del capitalisme i en conseqüència, defensa del sector públic en general, i de l'educació pública en particular, mostrant-nos en contra dels processos de mercantilització que puga sofrir l'educació en qualsevol dels seus àmbits.
 • Suport a la lluita sindical pels drets dels treballadors, fomentant la coordinació entre estudiants, pares, professorat i treballadors en general dels nostres centres d'estudi, participant així en Plataformes i espais en defensa de l'educació pública.
 • Defensa dels drets de tots els estudiants, sense importar la raça, el gènere o les preferències sexuals de cada individu, procedència o lloc de naixement, creença o no en una religió i ideologia ja que la lluita per l'educació ha de ser popular i antifeixista.
 • Denuncia del sistema de representació estamental en l'educació pública i defensa de la democràcia participativa en la mateixa.
 • Defensa d'una educació laica i científica, deu considerar-se que la religió no ha de ser totalment eliminada, sinó donar l'oportunitat d'estudiar totes les religions, sempre des d'un àmbit filosòfic i antropològic. D'aquesta forma solament es suprimiria la religió catòlica explícitament de la E.S.O., incloent aquest estudi antropològic en filosofia.
 • Defensa de la cultura, llengua i costums de cada poble, exigint que es fomente l'ús i l'aprenentatge de les llengües pròpies de cada territori.
 • Reivindicació d'una república que ens permeta superar l'actual règim oligàrquic i establir una política al servei de les classes populars.

                                                                                                                                        

Ante la necesidad de crear un bloque estudiantil fuerte que intente frenar los ataques a la educación pública y teniendo en cuenta la similitud de las propuestas estudiantiles desde las diversas organizaciones, Front d'Estudiants del País Valencià (FEPV) plantea la creación de una estructura organizativa amplia, donde diferentes sindicatos estudiantiles podamos desarrollar un trabajo unitario y conjunto, trabajo basado en la oposición a los recortes y los ataques neoliberales a la educación pública, así como una lucha activa en el seno del estudiantado por una educación pública, laica, democrática, científica, igualitaria, gratuita y de calidad.
 
Para garantizar la posibilidad de adhesión de nuevos compañeros en un futuro y la cohesión de los integrantes, puede ser positiva la creación de una asociación estudiantil, donde los sindicatos o asociaciones miembros asuman un programa de mínimos en común. Estos puntos mínimos son:

 • Denuncia pública de las políticas neoliberales y antisociales inherentes del capitalismo y en consecuencia, defensa del sector público en general, y de la educación pública en particular, mostrándonos en contra de los procesos de mercantilización que pueda sufrir la educación en cualquier de sus ámbitos.
 • Apoyo a la lucha sindical por los derechos de los trabajadores, fomentando la coordinación entre estudiantes, padres, profesorado y trabajadores en general de nuestros centros de estudio, participando así en Plataformas y espacios en defensa de la educación pública.
 • Defensa de los derechos de todos los estudiantes, sin importar la raza, el género o las preferencias sexuales de cada individuo, procedencia o lugar de nacimiento, creencia o no en una religión e ideología puesto que la lucha por la educación tiene que ser popular y antifascista.
 • Denuncia del sistema de representación estamental en la educación pública y defensa de la democracia participativa en la misma.
 • Defensa de una educación laica y científica, debe de considerarse que la religión no tiene que ser totalmente eliminada, sino dar la oportunidad de estudiar todas las religiones, siempre desde un ámbito filosófico y antropológico. De esta forma solamente se suprimiría la religión católica explícitamente de la E.S.O., incluyendo este estudio antropológico en filosofía.
 • Defensa de la cultura, lengua y costumbres de cada pueblo, exigiendo que se fomente el uso y el aprendizaje de las lenguas propias de cada territorio.

 • Reivindicación de una república que nos permita superar el actual régimen oligárquico y establecer una política en el servicio de las clases populares.


No hay comentarios:

Publicar un comentario